महत्वाची माहिती / चालू घडामोडी

विभागाचे नाव प्रकार शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत १५ वा वित्त आयोग करिता स्टाफ नर्स, एमपीडब्लू व आ... 13/06/2024.. 1111.08
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत योग शिक्षक या पदांकरिता गुणवतेनुसार निवड यादी ... 13/06/2024.. 900.03
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा एमएमयू अंतर्गत रोजंदारी तत्वावर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्... 13/06/2024.. 1683.22
पाणी पुरवठा व स्वच्छता माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम अन्वये माहिती... 30/05/2024.. 729.79
वित्त माहिती बजेट 23-२०२४ अंतिम सुधारित २४-२०२५ चे मूळ अर्थ संकल्पिय अंदाजपत्र जि. प. वर्धा ... 27/03/2024.. 150.32
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि. प. सेस फंड योजना - गोचीड निर्मूलन औषध पुरवठा करणे अंतर्गत गोची... 12/03/2024.. 251.52
वित्त सेवा जेष्ठता कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांची दि.01.01.2024 ची अंतरीम सेवा जेष्ठता यादी... 29/02/2024.. 1157.08
वित्त सेवा जेष्ठता वरिष्ठ सहाय्य्क (लेखा) यांची दि.01.01.2024 ची अंतरीम सेवा जेष्ठता यादी... 29/02/2024.. 1352.45
वित्त सेवा जेष्ठता सहाय्यक लेखा अधिकारी यांची दि.01.01.2024 ची अंतरीम सेवा जेष्ठता यादी... 29/02/2024.. 1154.6
शिक्षण (प्राथमिक) जाहिरात शिक्षण सेवक भर्ती कागदपत्रे तपासणी पत्र जिल्हा वर्धा... 01/03/2024.. 778.79
शिक्षण (प्राथमिक) जाहिरात शिक्षण सेवक भर्ती मराठी माध्यम निवड यादी जिल्हा वर्धा... 01/03/2024.. 1158.64
शिक्षण (प्राथमिक) जाहिरात शिक्षण सेवक भर्ती ऊर्दु माध्यम निवड यादी जिल्हा वर्धा... 01/03/2024.. 998.52
आरोग्य जाहिरात योग शिक्षक या पदांची पात्र , अपात्र यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर यादीवर आक्षेप अस... 29/02/2024.. 1114.82
आरोग्य जाहिरात कंत्राटी पद्धीतीने Staff Nurse,MPW, Ayush Program Manager, Ayush DEO, Entomologist, Public Health Specialist या पदांची पात्र/अपात्र यादी तसेच ... 28/02/2024.. 1114.82
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत mmu करिता Medical officer, Staff Nurse, Lab Technician, Phrmacist या पदांकरिता पात्र /अपात... 27/02/2024.. 1735.81
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा कार्यालयाकरिता सण 2024-25 या कालावधी करिता संगणक प्रिं... 22/02/2024.. 1364.2
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि प सेस फंड योजना - जि. प. अंतर्गत पशु वैद्यकीय संस्थांना औषध पुरव... 15/02/2024.. 292.94
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती निविदा सन 2023-2 4या आर्थिक वर्षात जि. प. सेस फंड योजना - नावीन्यपूर्ण योजना अंतर्गत जिल्ह्यातील पशु ... 09/02/2024.. 232.18
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्हा व वर्धिनी काक्षमार्फत कार... 08/02/2024.. 1175.31
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यालयीन कामकाजा करिता झेरॉक्स... 07/02/2024.. 1308.3
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात योजना अंतर्गत योजना (सर्वसाधारण)- पशुसंवर्धनासाठी प्रदर्शन व प्... 25/01/2024.. 1369.83
पशुसंवर्धन निविदा सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात योजना अंतर्गत योजना- प वै द संस्थांना औषधी पुरवठा करणे अंतर्गत श... 25/01/2024.. 247.97
आरोग्य जाहिरात शुद्धिपत्रक आरोग्य विभाग... 22/01/2024.. 83.95
आरोग्य जाहिरात Lady MBBS MO, SN, Lab Technician, Pharmacist ही पदे ‍रोजंदारी तत्वावर भरणेकरीता जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत.... 17/01/2024.. 1509.27
सामान्य प्रशासन बदली परिपत्रक सार्वत्रिक बदल्या सन-2024... 15/01/2024.. 915.91
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Ayush Distrct program Manager, Data Entry Operator व bphu करिता Entomologist, Medical officer तसेच १५ वा वित... 16/01/2024.. 1812.3
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आयुष अभियान आरोग्य विभाग वर्धा अंतर्गत १३ योग शिक्षक पदांची जाहीरात प्रसिध... 12/01/2024.. 924.72
महिला व बाल कल्याण सेवा जेष्ठता महीला व बालकल्याण विभाग जि प वर्धा अंतर्गत पर्यवेक्षिका या संवर्गाची अंतरीम सेवा ज्ये... 09/01/2024.. 2868.16
वित्त निविदा मुद्रणालयातील binding ची कामे करण्याकरिता करार पद्धतीने बाइंडिंग करण्यासाठी दरपत्रके सा... 05/01/2024.. 1086.89
कृषी सेवा जेष्ठता कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी कृषी यांची दिनांक 01,01,2024 ची सेवा जेष्ठता यादी... 08/01/2024.. 1067.26
महिला व बाल कल्याण निविदा अंगणवाड्यांना साहित्य पुरविणे (सतरंजी / प्लास्टीक मॅट)... 05/01/2024.. 1418.37
महिला व बाल कल्याण निविदा अंगणवाड्यांना साहित्य पुरविणे (शैक्षणिक तक्ते चार्ट)... 05/01/2024.. 1758.12
ग्रामीण पाणीपुरवठा निविदा विंधन विहीरी वरील लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेचे सबमर्सिबल विद्युतपंप दुरुस्तीचे दर निर्... 02/01/2024.. 447.99
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव करीता मंडप डेकोरेशन दरपत्... 29/12/2023.. 1542.6
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव करीता निमंत्रण पत्रिका दर... 29/12/2023.. 1389.88
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव करीता नास्ता व भोजन दरपत्र... 29/12/2023.. 1476.48
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महालक्ष्मी सरस अभ्यास दौरा करिता ... 27/12/2023.. 2192.48
आरोग्य निविदा संगणक देखभाल दूरस्ती दर करार करणे बाबत... 21/12/2023.. 277.03
आरोग्य निविदा झेरॉक्स काढणे करिता दर करार करणे बाबत... 21/12/2023.. 200.57
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण महा आवास अभियानांतर्गत जनजागृतीसाठी IEC साहित्य खरेदी ... 20/12/2023.. 2124.52
ग्रामीण पाणीपुरवठा निविदा विंधन विहीरी वरील लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेचे सबमर्सिबल विद्युतपंप दुरुस्तीचे दर निर्... 15/12/2023.. 40.9
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यालयीन कामकाजा करिता झेरॉक्स... 15/12/2023.. 1307.47
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता दि.01.01.2023 क.सहा.अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी... 11/12/2023.. 1327.11
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Lab Technician, RBSK Ayush MO व Programm Manager उमेदवारांची गु... 12/12/2023.. 2751.11
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पदभरतीच्या अनुषंगाने प्रो... 12/12/2023.. 1482.4
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्हा व वर्धिनी काक्षमार्फत कार... 11/12/2023.. 1327.84
ग्रामीण पाणीपुरवठा निविदा विंधन विहीरी वरील लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेचे सबमर्सिबल विद्युतपंप दुरुस्तीचे दर निर्... 30/11/2023.. 90.99
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि. वा. यो.(सर्वसाधारण)- पशु वैद्यकीय संस्थांना औषधींचा पुरवठा करण... 23/11/2023.. 317.8
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जिल्हास्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवात कबड्डी, खो-खो व लंगडी या सांघिक खेळ प्रकारा... 09/11/2023.. 2870.78
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जिल्हास्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवात कबड्डी, खो-खो व लंगडी या सांघिक खेळ प्रकारा... 02/11/2023.. 2745.57
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रिय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पदधतीने RBSK Mo , Program Manager,Lab Technician या पदांकरिता... 27/10/2023.. 268.55
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये जि. प. सेस फंड योजना - गोचीड निर्मूलन औषध पुरवठा करणे अंतर्गत... 27/10/2023.. 268.55
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये जि. प.सेस फंड योजना - कृती शिबीरे आयोजित करणे या योजनेअंतर्ग... 27/10/2023.. 270.66
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि प सेस फंड योजना- जनावरांच्या तातडीच्या उपचाराकरिता औषधी/संसर... 27/10/2023.. 311.62
आरोग्य जाहिरात NTEP कार्यक्रमाअंतर्गत ICMR प्रकल्पकरिता तत्पुरत्या स्वरूपात पदभरती जाहिरात... 26/10/2023.. 1497.23
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा लाकडी खुर्ची पुरवठ्या करिता दरपत्रके सादर करणेबाबत.... 25/10/2023.. 2066.53
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जिल्हास्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवात कबड्डी, खो-खो व लंगडी या सांघिक खेळ प्रकारा... 23/10/2023.. 2667.19
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्हा व तालुकास्तरावरील झेरॉक्स... 17/10/2023.. 1625.44
समाज कल्याण समिती योजना सुधारीत बृहत आराखडा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे (द.व सु.) सन 2018-... 16/10/2023.. 752.71
आरोग्य जाहिरात जिल्हा स्तरावर कंत्राटी पद्धीतीने RBSK कार्यक्रमा अंतर्गत Ayush Mo वBPHU Lab Techinician व Programm manager (DEIC manager, Hospital ... 28/09/2023.. 811.12
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जाहिरात IFC पदाची निवड यादी... 26/09/2023.. 811.12
सामान्य प्रशासन जाहिरात पदभरती जाहिरात २०२३ संवर्गनिहाय प्राप्त अर्ज संख्या... 25/09/2023.. 935.41
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जाहिरात उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत हिंगणघाट व आर्वी तालुक्यात ... 20/09/2023.. 471.54
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जाहिरात उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत हिंगणघाट व आर्वी तालुक्यात ए... 13/09/2023.. 1495.49
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता वरिष्ठ सहाय्यक अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी सन 2023... 11/09/2023.. 2760.04
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा अंतर्गत ट्रायसेम मिनी आय.टी.आय वर्धा व कारंजा या सं... 25/08/2023.. 1200.13
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हा स्तरावर कंत्राटी पध्दतीने स्टाफ नर्स , फ... 25/08/2023.. 481.79
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जाहिरात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान (MSRLM), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा प... 23/08/2023.. 1455.56
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा शिक्षण दिनी जिल्हा शिक्षण गौरव गुणगौरव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राबविणे करिता निमंत्... 18/08/2023.. 1381.11
आरोग्य जाहिरात Notice for the post of Lab Technician related to Qualifications Criteria date 17.08.2023... 18/08/2023.. 320
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत polyclinic Under UPHC Wardha, Hinganghat करिता specialist, Super specialist, या प... 14/08/2023.. 328.63
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत specialist , Super specialist, Medicial officer , Lab Technician , Ayush Medical Officer & Program Manager - DEIC Manager, Hospital Manager ... 10/08/2023.. 2750.16
आरोग्य निविदा 2DEcho,ROP(DEIC dept) दरपत्रके मिळण्याबाबत.... 04/08/2023.. 889.28
सामान्य प्रशासन जाहिरात जिल्हा परिषद, वर्धा अंतर्गत विविध पदांची सरळसेवा भरती प्रक्रियासाठी जाहिरात २०२३... 04/08/2023.. 378.11
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आशा गटप्रवर्तक व peer Support Educator उमेदवारा... 03/08/2023.. 2122.42
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा "एक समृध्द शाळेचा प्रवास" हे मार्गदर्शक पुस्तके पुरविण्याबाबत दरपत्रक मागविण्यात येत ... 28/07/2023.. 1066.78
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता क.सहा.अंतरिम सेवा ज्येष्ठता सुचि 01.01.2023... 19/07/2023.. 326.89
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- जि.प. अंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांना ... 17/07/2023.. 533.26
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा "एक समृध्द शाळेचा प्रवास" हे मार्गदर्शक पुस्तके पुरविण्याबाबत दरपत्रक मागविण्यात येत ... 18/07/2023.. 990.76
शिक्षण (प्राथमिक) माहिती दि 05 सप्टेंबर 2023 रोजी शिक्षकदिनी आयोजित वर्धा जिल्हा शिक्षक गुणगौरव पुरस्काराकरीता ऑन... 18/07/2023.. 1160.25
आरोग्य निविदा Quotations of MRI,EEG,VEP, Kario type test... 17/07/2023.. 890.71
सामान्य प्रशासन अनुकंपा अनुकंपा अंतिम प्रतिक्षा यादी दि. 31.05.2023 पर्यतची... 05/07/2023.. 708.06
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) या संवर्गाची दिनांक 01.01.2023 ची अंतरिम सेवा ज्येष्ठता यादी... 04/07/2023.. 2784.98
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा कार्यालयात 40 लिटर क्षमतेचे शीत कपाट (फ्रिज) 1 नग खरेद... 03/07/2023.. 300.3
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि प सेस फंड योजना जनावरांच्या तातडीच्या उपचाराकरिता औषधी/संसर... 30/06/2023.. 303.77
पशुसंवर्धन निविदा पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद, वर्षा कार्यालयातंर्गत वाहन क्रमांक MH-३२-J-०२७३ च्या दुर... 29/06/2023.. 816.64
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धीतीने स्टाफ नर्स , फार्मा... 29/06/2023.. 816.64
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा यांचे करिता एक टॅबलेट पीसी खरेदी कर... 26/06/2023.. 223.83
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हा स्तरावर कंत्राटी पद्धीतीने आशा कार्यक्... 26/06/2023.. 85.9
सामान्य प्रशासन अनुकंपा अनुकंपा अंतरीम प्रतिक्षायादी 31 मे 2023 पर्यतची... 20/06/2023.. 2627.08
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत सामुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या उर्वरित ७ रिक्त... 14/06/2023.. 999.28
सामान्य प्रशासन जाहिरात वर्धा जिल्हा परिषद पॅनलवरील कायदेशिर सल्लागार नियुक्ती करणेबाबत.... 07/06/2023.. 2656.06
ग्रामपंचायत निविदा 2023-24 मधील जिल्हा परिषद अंतर्गत हर्रास पद्धतीचे आठवडी बाजाराचे लिलाव... 02/06/2023.. 762.72
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा कार्यालयाकरिता (face recognisation) बायोमेट्रिक मशीन चा पुरवठ... 05/06/2023.. 1314.14
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत वर्ग-3 अंतिम सेवा जयेष्ठता यादी सन-2023... 01/06/2023.. 926.07
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा मल्टी प्रपोज व्हेईकल कॅपॅसिटी 7 सीटर मेक इयर 2017 व नंतरचे एक वाहन मासिक (12 महिन्याकरिता) भा... 01/06/2023.. 683.35
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यात विविध कार्यक्रमा अंतर्गत Specialist , Super Specialist... 25/05/2023.. 1724.52
आरोग्य निविदा एम आर आय, इ इ जी, व्हीजुआल. इहोक पोटे्शियल.(VEP), करिओटाईप (kariotype) तपासणीचे दरपत्रके मिळण्याबाब... 22/05/2023.. 659.85
कृषी सेवा जेष्ठता कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी कृषी यांची दिनांक 01,01,2023 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी... 15/05/2023.. 1162.81
सामान्य प्रशासन माहिती सार्वत्रिक बदल्या वेळापत्रक -2023... 03/05/2023.. 857.24
सामान्य प्रशासन माहिती सार्वत्रिक बदल्या सन २०२३ अंतर्गत गट- क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधार... 03/05/2023.. 1682.59
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा आशा कार्यक्रमा अंतर्गत गटप्रवर्तक व हिमोग्लोबिनओपॅथी ... 02/05/2023.. 1046.14
आरोग्य जाहिरात Final list for CHO Counseling on Date 24.04.2023 at 3 PM... 21/04/2023.. 1508.3
आरोग्य जाहिरात स्पेशालिस्ट पदे - Physician (Medicine), Obstetrician & Gynecologists, Pediatrician, Ophthalmologist,Dermatologist,Psychiatrist,ENT Specialist ) १५ वा वित्त आयोगा अंत... 31/03/2023.. 938.49
आरोग्य जाहिरात प्रशिक्षण केंद्र वाटपाकरिता समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची प्रवर्ग निहाय गुणवत्ता व प्... 06/03/2023.. 802.45
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना. पशुसंवर्धन दिन साजरा करणे / उत्कृष्ट ... 02/03/2023.. 502.77
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना - दुरध्वनी व विद्युत आणि ईतर कार्यालय... 02/03/2023.. 261.26
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थीक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- प्रदर्शन (प्रसिध्दी) व प्रचार करणे या... 02/03/2023.. 265.31
वित्त निविदा मुद्रणालयातील बाईडींगची कामे करण्याकरीता करार पध्दतीने बाईंडींग करण्यासाठी दरपत्रक... 25/02/2023.. 1000.45
आरोग्य जाहिरात राष्ट्र्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांकरिता गुणवत्ता निहाय यादी प्रसिध्द करण्... 14/02/2023.. 1663.04
महिला व बाल कल्याण निविदा अंगणवाडीतील मुला मुलींच्या शारीरिक व बौद्धिक विकास होण्यासाठी खेळण्याची पुरवठा करण्... 14/02/2023.. 1514.52
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता वाहन चालक दि.01.01.203 ची अंतरिम सेवा ज्येष्ठता यादी.... 09/02/2023.. 726.77
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता विस्तार अधिकारी (सा) दि.01.01.2023 ची अंतरिम सेवा ज्येष्ठता यादी.... 09/02/2023.. 1056.08
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता उच्चश्रेणी निम्नश्रेणी लघुलेखक दि.01.01.2023 ची अंतरिम सेवा ज्येष्ठता सुचि.... 09/02/2023.. 661.53
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने विविध पदांची गुणवत्ता यादी व... 07/02/2023.. 1773.92
पशुसंवर्धन निविदा सन२०२२-२३ या आर्थीक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- जनावरांच्या तातडीच्या उपचाराकरीता ... 07/02/2023.. 305.37
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या पवेद संस्थांचे बांधकाम, बळकटी... 06/02/2023.. 321.7
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थीक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- गोचिड निर्मुलन औषध पुरवठा करणे अंतर... 06/02/2023.. 246.82
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता नास्ता व भोजन... 06/02/2023.. 132.33
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता मंडप डेकोरेश... 06/02/2023.. 144.69
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता दिनांक १ जानेवारी २०२३ अंतरीम सेवा जेष्ठता सूची (कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी)... 01/02/2023.. 1762.23
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता दिनांक १ जानेवारी २०२३ अंतरीम सेवा जेष्ठता सूची (सहाय्यक प्रशासन अधिकारी).... 01/02/2023.. 1210.69
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२१-२२ या आर्थीक वर्षातील योजनांतर्गत योजना- पवेद संस्थांना औषधी पुरवठा करणे, अंतर... 19/01/2023.. 288.58
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा मा. प्रकल्प संचालक यांचे दालनामध्ये आवश्यक साहित्य बनविण्याकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत.... 19/01/2023.. 694.15
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत विविध पदांकरिता देण्यात आलेली जाहिरात दिनांक ११. ०८. ... 02/01/2023.. 1674.78
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता निमंत्रण पत्... 29/12/2022.. 991.28
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता मंडप डेकोरेश... 29/12/2022.. 1154.89
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता नास्ता व भोजन... 29/12/2022.. 1461.8
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा मा. प्रकल्प संचालक यांचे दालनामध्ये कार्पेट व थोर पुरुषाचे फोटो खरेदी करीता दरपत्रके... 20/12/2022.. 676.88
सामान्य प्रशासन अनुकंपा अनुकंपा अंतीम ज्येष्ठता यादी 2022... 19/12/2022.. 1032.05
आरोग्य जाहिरात प्रोग्राम असिस्टंट (IPHS), एसटीएस (RNTCP), ऑडिओलॉजिस्ट (NPPCD) फिजिओथेरपिस्ट (NPCDCS) या पदाच्या उमेदवार... 16/12/2022.. 414.35
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता नास्ता व भोजन... 15/12/2022.. 129.62
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता मंडप डेकोरेश... 15/12/2022.. 144.19
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता निमंत्रण पत्... 15/12/2022.. 122.95
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण महा आवास अभियान अंतर्गत जन जागृतीसाठी IEC साहित्य खरेद... 12/12/2022.. 530.99
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- जि. प. अंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांना ... 17/11/2022.. 468.55
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या पवैद संस्थांचे बांधकाम, बळकटी... 17/11/2022.. 1023.39
आरोग्य जाहिरात १५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत Medical Officer (MBBS) तसेच MPW ( Male) या पदांची आक्षेपानंतर ची सुधारित पात्र व अ... 07/11/2022.. 9493
आरोग्य जाहिरात १५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत प्रतिक्षा यादीतील प्रवर्ग निहाय सोबत जोडलेल्या यादीतील स्ट... 07/11/2022.. 670.35
सामान्य प्रशासन सेवा जेष्ठता दिनांक 01.01.2022 ची कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (अधिक्ष्क) या संवर्गाची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सुच... 04/11/2022.. 1905.79
आरोग्य जाहिरात ऑडिओलॉजिस्ट , फिजिओथेरेपीस्ट , एसटीएस , प्रोग्रॅमअसिस्टंट पदांची आक्षेपानंतरची पात्र ... 19/10/2022.. 1689.81
महिला व बाल कल्याण निविदा महिला व बाल विभाग, जिल्हा परिषद, वर्धा अंतर्गत सन २०२२-२३ वर्षाकरिता जि.प. स्वउत्पनाच्या... 03/10/2022.. 1011.64
आरोग्य निविदा ० ते १८ वर्षवयोगटातील बालकांची तपासणी व उपचारकरीता विशेष चाचण्या (MRI. EEG) केल्या जाते. विश... 23/09/2022.. 1020.01
ग्रामीण पाणीपुरवठा निविदा विधण विहीरी वरील लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेचे सबमर्सिबल विद्युतपंप दुरुस्तीचे दर निर्ध... 13/09/2022.. 384.48
पशुसंवर्धन निविदा सन 2022 23 या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद सेस फंड योजना - जिल्हा परिषद अंतर्गत पशुवैद्य... 05/09/2022.. 1401.54
पशुसंवर्धन निविदा सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद सेस फंड योजना - गोचीड निर्मूलन औषध पुरवठा करणे... 05/09/2022.. 675.84
आरोग्य निविदा MRI (Magnetic resonance imaging) व EEG (electro encephalography) चाचण्यांचे सील बंद लिफाफ्यामध्ये दरपत्रक सादर करण्याबाबत ... 29/08/2022.. 115.65
आरोग्य माहिती आयुष वैद्दकिय अधिकारी या पदाकरिता सूचना ... 19/08/2022.. 128.17
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांकरिता जाहीरात प्रसिध्द करणेबाबत.... 18/08/2022.. 1735.33
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या वर्षांमध्ये जि. प. सेस फंड योजना - गवळावू जातीच्या जनावरांचा विकास करणे या य... 12/08/2022.. 748.59
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या वर्षांमध्ये जि. प. सेस फंड योजना कृती शिबिरे आयोजित करणे या योजने अंतर्गत ज... 12/08/2022.. 678.42
आरोग्य जाहिरात १५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत वर्धा जिल्हयात कंत्राटी मेडिकल ऑफिसर व आरोग्य सेवक ( पुरुष )... 05/08/2022.. 1406.8
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा बचत गट मार्फत भोजन व नाश्ता सुविधा पुरविणे करीत दरपत्रक... 27/07/2022.. 1355.75
पाणी पुरवठा व स्वच्छता जाहिरात सेवानिवृत्त शासकीय/निमशासकीयअधिकाऱ्यामधून सेवा करार पद्धतीने घेणेबाबत जहिरात प्रार... 27/07/2022.. 951.13
सामान्य प्रशासन समिती सभा जिल्हा परिषद स्थायी समिती सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने प्रशासक कामकाज समितीची सभा.... 01/08/2022.. 99.55