जिल्हा परिषद निविदा तपशील

विभागाचे नाव प्रकार शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि. प. सेस फंड योजना - गोचीड निर्मूलन औषध पुरवठा करणे अंतर्गत गोची... 12/03/2024 251.52
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा कार्यालयाकरिता सण 2024-25 या कालावधी करिता संगणक प्रिं... 22/02/2024 1364.2
निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि प सेस फंड योजना - जि. प. अंतर्गत पशु वैद्यकीय संस्थांना औषध पुरव... 15/02/2024 292.94
निविदा सन 2023-2 4या आर्थिक वर्षात जि. प. सेस फंड योजना - नावीन्यपूर्ण योजना अंतर्गत जिल्ह्यातील पशु ... 09/02/2024 232.18
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्हा व वर्धिनी काक्षमार्फत कार... 08/02/2024 1175.31
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यालयीन कामकाजा करिता झेरॉक्स... 07/02/2024 1308.3
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात योजना अंतर्गत योजना (सर्वसाधारण)- पशुसंवर्धनासाठी प्रदर्शन व प्... 25/01/2024 1369.83
पशुसंवर्धन निविदा सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात योजना अंतर्गत योजना- प वै द संस्थांना औषधी पुरवठा करणे अंतर्गत श... 25/01/2024 247.97
वित्त निविदा मुद्रणालयातील binding ची कामे करण्याकरिता करार पद्धतीने बाइंडिंग करण्यासाठी दरपत्रके सा... 05/01/2024 1086.89
महिला व बाल कल्याण निविदा अंगणवाड्यांना साहित्य पुरविणे (सतरंजी / प्लास्टीक मॅट)... 05/01/2024 1418.37
महिला व बाल कल्याण निविदा अंगणवाड्यांना साहित्य पुरविणे (शैक्षणिक तक्ते चार्ट)... 05/01/2024 1758.12
ग्रामीण पाणीपुरवठा निविदा विंधन विहीरी वरील लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेचे सबमर्सिबल विद्युतपंप दुरुस्तीचे दर निर्... 02/01/2024 447.99
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव करीता मंडप डेकोरेशन दरपत्... 29/12/2023 1542.6
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव करीता निमंत्रण पत्रिका दर... 29/12/2023 1389.88
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव करीता नास्ता व भोजन दरपत्र... 29/12/2023 1476.48
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महालक्ष्मी सरस अभ्यास दौरा करिता ... 27/12/2023 2192.48
आरोग्य निविदा संगणक देखभाल दूरस्ती दर करार करणे बाबत... 21/12/2023 277.03
आरोग्य निविदा झेरॉक्स काढणे करिता दर करार करणे बाबत... 21/12/2023 200.57
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण महा आवास अभियानांतर्गत जनजागृतीसाठी IEC साहित्य खरेदी ... 20/12/2023 2124.52
ग्रामीण पाणीपुरवठा निविदा विंधन विहीरी वरील लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेचे सबमर्सिबल विद्युतपंप दुरुस्तीचे दर निर्... 15/12/2023 40.9
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यालयीन कामकाजा करिता झेरॉक्स... 15/12/2023 1307.47
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्हा व वर्धिनी काक्षमार्फत कार... 11/12/2023 1327.84
ग्रामीण पाणीपुरवठा निविदा विंधन विहीरी वरील लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेचे सबमर्सिबल विद्युतपंप दुरुस्तीचे दर निर्... 30/11/2023 90.99
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि. वा. यो.(सर्वसाधारण)- पशु वैद्यकीय संस्थांना औषधींचा पुरवठा करण... 23/11/2023 317.8
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जिल्हास्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवात कबड्डी, खो-खो व लंगडी या सांघिक खेळ प्रकारा... 09/11/2023 2870.78
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जिल्हास्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवात कबड्डी, खो-खो व लंगडी या सांघिक खेळ प्रकारा... 02/11/2023 2745.57
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये जि. प. सेस फंड योजना - गोचीड निर्मूलन औषध पुरवठा करणे अंतर्गत... 27/10/2023 268.55
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये जि. प.सेस फंड योजना - कृती शिबीरे आयोजित करणे या योजनेअंतर्ग... 27/10/2023 270.66
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि प सेस फंड योजना- जनावरांच्या तातडीच्या उपचाराकरिता औषधी/संसर... 27/10/2023 311.62
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा लाकडी खुर्ची पुरवठ्या करिता दरपत्रके सादर करणेबाबत.... 25/10/2023 2066.53
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जिल्हास्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवात कबड्डी, खो-खो व लंगडी या सांघिक खेळ प्रकारा... 23/10/2023 2667.19
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्हा व तालुकास्तरावरील झेरॉक्स... 17/10/2023 1625.44
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा अंतर्गत ट्रायसेम मिनी आय.टी.आय वर्धा व कारंजा या सं... 25/08/2023 1200.13
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा शिक्षण दिनी जिल्हा शिक्षण गौरव गुणगौरव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राबविणे करिता निमंत्... 18/08/2023 1381.11
आरोग्य निविदा 2DEcho,ROP(DEIC dept) दरपत्रके मिळण्याबाबत.... 04/08/2023 889.28
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा "एक समृध्द शाळेचा प्रवास" हे मार्गदर्शक पुस्तके पुरविण्याबाबत दरपत्रक मागविण्यात येत ... 28/07/2023 1066.78
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- जि.प. अंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांना ... 17/07/2023 533.26
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा "एक समृध्द शाळेचा प्रवास" हे मार्गदर्शक पुस्तके पुरविण्याबाबत दरपत्रक मागविण्यात येत ... 18/07/2023 990.76
आरोग्य निविदा Quotations of MRI,EEG,VEP, Kario type test... 17/07/2023 890.71
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा कार्यालयात 40 लिटर क्षमतेचे शीत कपाट (फ्रिज) 1 नग खरेद... 03/07/2023 300.3
पशुसंवर्धन निविदा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जि प सेस फंड योजना जनावरांच्या तातडीच्या उपचाराकरिता औषधी/संसर... 30/06/2023 303.77
पशुसंवर्धन निविदा पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद, वर्षा कार्यालयातंर्गत वाहन क्रमांक MH-३२-J-०२७३ च्या दुर... 29/06/2023 816.64
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा यांचे करिता एक टॅबलेट पीसी खरेदी कर... 26/06/2023 223.83
ग्रामपंचायत निविदा 2023-24 मधील जिल्हा परिषद अंतर्गत हर्रास पद्धतीचे आठवडी बाजाराचे लिलाव... 02/06/2023 762.72
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा कार्यालयाकरिता (face recognisation) बायोमेट्रिक मशीन चा पुरवठ... 05/06/2023 1314.14
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा मल्टी प्रपोज व्हेईकल कॅपॅसिटी 7 सीटर मेक इयर 2017 व नंतरचे एक वाहन मासिक (12 महिन्याकरिता) भा... 01/06/2023 683.35
आरोग्य निविदा एम आर आय, इ इ जी, व्हीजुआल. इहोक पोटे्शियल.(VEP), करिओटाईप (kariotype) तपासणीचे दरपत्रके मिळण्याबाब... 22/05/2023 659.85
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना. पशुसंवर्धन दिन साजरा करणे / उत्कृष्ट ... 02/03/2023 502.77
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना - दुरध्वनी व विद्युत आणि ईतर कार्यालय... 02/03/2023 261.26
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थीक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- प्रदर्शन (प्रसिध्दी) व प्रचार करणे या... 02/03/2023 265.31
वित्त निविदा मुद्रणालयातील बाईडींगची कामे करण्याकरीता करार पध्दतीने बाईंडींग करण्यासाठी दरपत्रक... 25/02/2023 1000.45
महिला व बाल कल्याण निविदा अंगणवाडीतील मुला मुलींच्या शारीरिक व बौद्धिक विकास होण्यासाठी खेळण्याची पुरवठा करण्... 14/02/2023 1514.52
पशुसंवर्धन निविदा सन२०२२-२३ या आर्थीक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- जनावरांच्या तातडीच्या उपचाराकरीता ... 07/02/2023 305.37
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या पवेद संस्थांचे बांधकाम, बळकटी... 06/02/2023 321.7
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थीक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- गोचिड निर्मुलन औषध पुरवठा करणे अंतर... 06/02/2023 246.82
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता नास्ता व भोजन... 06/02/2023 132.33
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता मंडप डेकोरेश... 06/02/2023 144.69
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२१-२२ या आर्थीक वर्षातील योजनांतर्गत योजना- पवेद संस्थांना औषधी पुरवठा करणे, अंतर... 19/01/2023 288.58
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा मा. प्रकल्प संचालक यांचे दालनामध्ये आवश्यक साहित्य बनविण्याकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत.... 19/01/2023 694.15
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता निमंत्रण पत्... 29/12/2022 991.28
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता मंडप डेकोरेश... 29/12/2022 1154.89
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता नास्ता व भोजन... 29/12/2022 1461.8
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा मा. प्रकल्प संचालक यांचे दालनामध्ये कार्पेट व थोर पुरुषाचे फोटो खरेदी करीता दरपत्रके... 20/12/2022 676.88
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता नास्ता व भोजन... 15/12/2022 129.62
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता मंडप डेकोरेश... 15/12/2022 144.19
शिक्षण (प्राथमिक) निविदा जि. प. शाळांचा जिल्हास्तरीय खेळ, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव २०२२-२३ करीता निमंत्रण पत्... 15/12/2022 122.95
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण महा आवास अभियान अंतर्गत जन जागृतीसाठी IEC साहित्य खरेद... 12/12/2022 530.99
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- जि. प. अंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांना ... 17/11/2022 468.55
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या पवैद संस्थांचे बांधकाम, बळकटी... 17/11/2022 1023.39
महिला व बाल कल्याण निविदा महिला व बाल विभाग, जिल्हा परिषद, वर्धा अंतर्गत सन २०२२-२३ वर्षाकरिता जि.प. स्वउत्पनाच्या... 03/10/2022 1011.64
आरोग्य निविदा ० ते १८ वर्षवयोगटातील बालकांची तपासणी व उपचारकरीता विशेष चाचण्या (MRI. EEG) केल्या जाते. विश... 23/09/2022 1020.01
ग्रामीण पाणीपुरवठा निविदा विधण विहीरी वरील लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेचे सबमर्सिबल विद्युतपंप दुरुस्तीचे दर निर्ध... 13/09/2022 384.48
पशुसंवर्धन निविदा सन 2022 23 या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद सेस फंड योजना - जिल्हा परिषद अंतर्गत पशुवैद्य... 05/09/2022 1401.54
पशुसंवर्धन निविदा सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद सेस फंड योजना - गोचीड निर्मूलन औषध पुरवठा करणे... 05/09/2022 675.84
आरोग्य निविदा MRI (Magnetic resonance imaging) व EEG (electro encephalography) चाचण्यांचे सील बंद लिफाफ्यामध्ये दरपत्रक सादर करण्याबाबत ... 29/08/2022 115.65
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या वर्षांमध्ये जि. प. सेस फंड योजना - गवळावू जातीच्या जनावरांचा विकास करणे या य... 12/08/2022 748.59
पशुसंवर्धन निविदा सन २०२२-२३ या वर्षांमध्ये जि. प. सेस फंड योजना कृती शिबिरे आयोजित करणे या योजने अंतर्गत ज... 12/08/2022 678.42
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निविदा बचत गट मार्फत भोजन व नाश्ता सुविधा पुरविणे करीत दरपत्रक... 27/07/2022 1355.75